Protectia Datelor cu Caracter Personal

CPS Security vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale în vigoare.

Cadrul legal al prelucrărilor de date :

În calitate de operator de date cu caracter personal CPS Security prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei adoptate si este responsabilă cu punerea în aplicare şi respectarea normelor de prelucrarea a datelor cu caracter pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin.

 • la nivel european, respectiv Regulamentul  (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor) şi Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
 • la nivel naţional, respectiv Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi libera circulaţie a acestor dat;
 •  legi speciale şi reglementări interne care se încadrează în prevederile art. 6 alin.(1) lit. c) şi e) şi alin. (2) din Regulament (UE) 2016/679.

 Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Scopurile prelucrărilor de date efectuate de sunt corelate cu atribuţiile şi obligaţiile legale

Aşadar, datele cu caracter personal sunt prelucrate în activităţi de :

 • monitorizare/securitate a persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private;
 • recrutarea şi încadrarea personalului;

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit legii, societatea noastră prelucrează date cu caracter personal cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea principiilor legalităţii, echităţii şi transparenţei faţă de persoana vizată, asigurând protecţia datelor prelucrate.

CPS Security colectează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor, iar  persona vizată are dreptul de a-şi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

 • numele şi prenumele;
 • numele şi prenumele membrilor de familie;
 • sexul;
 • porecla/pseudonimul;
 • data şi locul naşterii;
 • cetăţenia;
 • datele din actele de stare civilă;
 • datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare;
 • telefon/fax;
 • adresă de domiciliu/reşedinţă;
 • email;
 • situaţie familială;
 • imagine;
 • date de geolocalizare;
 • voce;
 • fotografiile persoanelor;
 • cod unic de înregistrare, terminale de comunicaţii;
 • semnătura;
 • numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate;
 • datele privind formarea profesională – diplome – studii;

Prelucrarea unor numere de identificare naţională

 • CNP- cod numeric personal;
 • Seria şi numărul actului de identitate;
 • Numărul paşaportului/permisului de conducere;
 • Numărul asigurării sociale de sănătate;

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă generală, datele cu caracter personal sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care sunt colectate, dar pot fi stabilite şi termene maxime de păstrare.

 Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ştergerea datelor;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziţie;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

 Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa operatorului CPS Security. cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa str.Vulturilor, 98A, Sector 3, Bucuresti.